Tìm kiếm

Làm chủ Python trong 4 tuần
Làm chủ Python trong 4 tuần
chevron_left
chevron_right

Làm chủ Python trong 4 tuần

Trần Duy Thanh

Bài học:

101

Thời lượng:

12 Giờ 56 Phút

Số lượng bài học

101

Thời lượng

12 Giờ 56 Phút

Khóa học phù hợp với

- Người muốn học lập trình

Hồ sơ giảng viên

Trần Duy Thanh

Trần Duy Thanh

Giảng viên

Tổng quan

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python , học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
 
- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Python ngay trong quá trình học
 
- Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web...
 
- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong Python....)
 
- Cách tạo và gọi hàm trong Python
 
- Xử lý mảng
- Xử lý List
- Xử lý chuỗi
- Xử lý tập tin

Danh sách

Phần 1 : Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình
Phần 2 : Các khái niệm cơ bản
 • Bài 5: Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python
 • Bài 6: Cách ghi chú lệnh trong Python
 • Bài 7: Các toán tử thường dùng trong Python
 • Bài 8: Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python
 • Bài 9: Các kiểu xuất dữ liệu
 • Bài 10: Các loại lỗi trong Python
 • Bài 11: Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn
 • Bài 12: Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây
 • Bài 13: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
 • Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 3 : Các biểu thức điều kiện
 • Bài 15: Biểu thức Boolean
 • Bài 16: Biểu thức If
 • Bài 17: Biểu thức if ... else
 • Bài 18: Biểu thức If ... elif lồng nhau
 • Bài 19: Biểu thức pass
 • Bài 20: So sánh số thực trong Python
 • Bài 21: Sử dụng if/else như phép gán
 • Bài 22: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần
 • Bài 23: Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng
 • Bài 24: Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2
 • Bài 25: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 4 : Các vòng lặp
 • Bài 26: Vòng while
 • Bài 27: Vòng for
 • Bài 28: câu lệnh break
 • Bài 29: câu lệnh continue
 • Bài 30: Lệnh while/else
 • Bài 31: Lệnh for/else
 • Bài 32: Vòng lặp lồng nhau
 • Bài 33: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
 • Bài 34: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố
 • Bài 35: Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương
 • Bài 36: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 5 : Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng
 • Bài 37: Các hàm toán học 1
 • Bài 38: Các hàm toán học 2
 • Bài 39: round
 • Bài 40: Time
 • Bài 41: Random
 • Bài 42: exit
 • Bài 43: eval
 • Bài 44: Bài tập rèn luyện-Game đoán số
 • Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác
 • Bài 46: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
 • Bài 47: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 6 : Cách xây dựng hàm
 • Bài 48: Khái niệm về hàm
 • Bài 49: Cấu trúc tổng quát của hàm
 • Bài 50: Cách gọi hàm
 • Bài 51: Nguyên tắc hoạt động của hàm
 • Bài 52: Viết tài liệu cho hàm
 • Bài 53: Global Variable
 • Bài 54: Parameter mặc định
 • Bài 55: Lambda Expression
 • Bài 56: Giới thiệu về hàm đệ qui
 • Bài 57: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI
 • Bài 58: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI
 • Bài 59: Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci
 • Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 7 : Xử lý chuỗi
 • Bài 61: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
 • Bài 62: Hàm upper, lower -in HOA-thường
 • Bài 63: Hàm căn lề: rjust, ljust, center
 • Bài 64: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa strip
 • Bài 65: Hàm startsWith, endsWith
 • Bài 66: Hàm find, count
 • Bài 67: Hàm format,substring
 • Bài 68: Hàm tách chuỗi
 • Bài 69: Hàm nối chuỗi
 • Bài 70: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng
 • Bài 71: Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi
 • Bài 72: Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi
 • Bài 73: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 8 : List
 • Bài 74: Cách khai báo và sử dụng List
 • Bài 75: Cách duyệt List
 • Bài 76: Gán giá trị cho các phần tử trong List
 • Bài 77: Phương thức insert
 • Bài 78: Phương thức append
 • Bài 79: Phương thức remove
 • Bài 80: Phương thức reverse
 • Bài 81: Phương thức sort
 • Bài 82: Slicing-Trích lọc list
 • Bài 83: List đa chiều
 • Bài 84: Bài tập rèn luyện-xử lý list-1
 • Bài 85: Bài tập rèn luyện-xử lý list-2
 • Bài 86: Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều
 • Bài 87: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 9 : Xử lý tập tin
 • Bài 88: Vì sao phải lưu tập tin
 • Bài 89: Cách ghi tập tin
 • Bài 90: Cách đọc tập tin
 • Bài 91: Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm
 • Bài 92: Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số
 • Bài 93: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 10 : Thiết kế giao diện với tkinter
 • Bài 94: Giới thiệu tkinter
 • Bài 95: Cách tạo cửa sổ với tkinter
 • Bài 96: Các control cơ bản trong tkinter
 • Bài 97: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1
 • Bài 98: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
 • Bài 99: Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia
 • Bài 100: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 11 : Tổng kết khóa học
 • Bài 101: Project tổng hợp

bookmark_border KHÓA HỌC CÙNG GIẢNG VIÊN

Trần Duy Thanh

Trần Duy Thanh

Giảng viên

Giảng viên: Trần Duy Thanh
Về giảng dạy (từ năm 2009):
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
Các trường đã và đang giảng dạy:
Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học
Đại Học Kinh Tế - Luật
Về doanh nghiệp (từ năm 2005):
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn
     Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược
Công ty KIC (http://kicthermal.com/)
    Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty
Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:
Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

star 5

Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

Trần Duy Thanh

600.000 đ

Lập trình Android toàn tập

Trần Duy Thanh

700.000 đ

Lập trình LinQ toàn tập

Trần Duy Thanh

700.000 đ

Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi

Trần Duy Thanh

700.000 đ

Lập trình Kotlin toàn tập

Trần Duy Thanh

700.000 đ

Lập trình Java trong 4 tuần

Trần Duy Thanh

900.000 đ

KHÓA HỌC CÙNG LĨNH VỰC

700.000 đ