Tìm kiếm

Lập trình Java trong 4 tuần
Lập trình Java trong 4 tuần
chevron_left
chevron_right

Lập trình Java trong 4 tuần

Trần Duy Thanh

Bài học:

90

Thời lượng:

18 Giờ 54 Phút

Số lượng bài học

90

Thời lượng

18 Giờ 54 Phút

Khóa học phù hợp với

- Người muốn học về lập trình

Hồ sơ giảng viên

Trần Duy Thanh

Trần Duy Thanh

Giảng viên

Tổng quan

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình mạnh và được sử dụng đông đảo trong phát triển phần mềm, các trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động, ngôn ngữ lập trình Java đã và đang trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết.
Đến với khóa học này "Lập trình Java trong 4 tuần" bạn sẽ được tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp....), cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Java, cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android, có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm Java nâng cao: Swing, kết nối cơ sở dữ liệu,…
 

Danh sách

Phần 1 : Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java
Phần 2 : Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java
 • Bài 7: Cách xuất dữ liệu ra màn hình
 • Bài 8: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java
 • Bài 9: Kiểu dữ liệu trong Java
 • Bài 10: Ép kiểu dữ liệu trong Java
 • Bài 11: Khai báo biến trong Java
 • Bài 12: Các phép toán trong Java
 • Bài 13: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner
 • Bài 14: Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi
 • Bài 15: Cấu trúc switch
 • Bài 16: Vòng lặp while
 • Bài 17: Vòng lặp do..while
 • Bài 18: Vòng lặp for
 • Bài 19: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
 • Bài 20: Bài tập rèn luyện 1-Giải phương trình bậc 2
 • Bài 21: Bài tập rèn luyện 2-Giải toán học
 • Bài 22: Bài tập rèn luyện 3- Tính dãy toán học
 • Bài 23: Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1
Phần 3 : Xử lý lỗi trong Java
 • Bài 24: Khái niệm về biệt lệ
 • Bài 25: Cách sử dụng try ... catch
 • Bài 26: Ý nghĩa của từ khóa finally
 • Bài 27: Ý nghĩa của throw
 • Bài 28: Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug
Phần 4 : Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android
 • Bài 29: Thư viện xử lý dữ liệu số
 • Bài 30: Thư viện xử lý ngày tháng
 • Bài 31: Thư viện toán học
 • Bài 32: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên
 • Bài 33: Thư viện xử lý chuỗi
Phần 5 : Xử lý chuỗi trong Java
 • Bài 34: Giới thiệu chuỗi trong Java
 • Bài 35: Hàm tìm chuỗi
 • Bài 36: Hàm trích lọc chuỗi
 • Bài 37: Hàm đổi chuỗi
 • Bài 38: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa
 • Bài 39: Hàm so sánh chuỗi
 • Bài 40: Cách nối và chèn chuỗi
 • Bài 41: Cách tách chuỗi
 • Bài 42: Hàm đổi chữ Hoa - thường
 • Bài 43: Bài tập rèn luyện 4-Tách lấy tên bài hát
 • Bài 44: Bài tập rèn luyện 5
 • Bài 45: Bài tập rèn luyện 6
 • Bài 46: Các bài tập tự rèn luyện 2
Phần 6 : Xử lý mảng trong Java
 • Bài 47: Khái niệm về mảng
 • Bài 48: Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng
 • Bài 49: Truy suất và thao tác trên mảng
 • Bài 50: Tìm kiếm trên mảng
 • Bài 51: Sắp xếp mảng
 • Bài 52: Các hạn chế của mảng
 • Bài 53: Bài tập rèn luyện 7
 • Bài 54: Các bài tập tự rèn luyện 3
Phần 7 : Xử lý Collection trong Java
 • Bài 55: Lý do sử dụng collection
 • Bài 56: Cách sử dụng ArrayList
 • Bài 57: Cách sử dụng HashMap
 • Bài 58: Bài tập rèn luyện 8
 • Bài 59: Bài tập rèn luyện 9
 • Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 4
Phần 8 : Lập trình hướng đối tượng trong Java
 • Bài 61: Các khái niệm về OOP
 • Bài 62: Các quy tắc khi khai báo lớp
 • Bài 63: Các loại phương thức
 • Bài 64: Overloading method
 • Bài 65: Tham chiếu this
 • Bài 66: alias và cơ chế gom rác tự động
 • Bài 67: các thành phần static
 • Bài 68: Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa
 • Bài 69: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Class
 • Bài 70: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Interface
 • Bài 71: Overriding Method
 • Bài 72: Tính đa hình
 • Bài 73: Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn
 • Bài 74: Sử dụng enum trong Java
 • Bài 75: Bài tập rèn luyện 10
 • Bài 76: Bài tập rèn luyện 11
 • Bài 77: Bài tập rèn luyện 12
 • Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện 5
Phần 9 : Xử lý tập tin trong Java
 • Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin
 • Bài 80: Xử lý tập tin với TextFile
 • Bài 81: Xử lý tập tin với Serialize File
 • Bài 82: Bài tập rèn luyện 13
 • Bài 83: Bài tập rèn luyện 14
 • Bài 84: Các bài tập tự rèn luyện 6
Phần 10 : Xử lý đa tiến trình trong Java
 • Bài 85: Khái niệm về đa tiến trình và cơ chế hoạt động
 • Bài 86: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Thread
 • Bài 87: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Runnable
 • Bài 88: Bài tập rèn luyện 15
 • Bài 89: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 11 : Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần
 • Bài 90: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

bookmark_border KHÓA HỌC CÙNG GIẢNG VIÊN

Trần Duy Thanh

Trần Duy Thanh

Giảng viên

Giảng viên: Trần Duy Thanh
Về giảng dạy (từ năm 2009):
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
Các trường đã và đang giảng dạy:
Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học
Đại Học Kinh Tế - Luật
Về doanh nghiệp (từ năm 2005):
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn
     Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược
Công ty KIC (http://kicthermal.com/)
    Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty
Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:
Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

star 5

Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

Trần Duy Thanh

600.000 đ

Lập trình Android toàn tập

Trần Duy Thanh

700.000 đ

Lập trình LinQ toàn tập

Trần Duy Thanh

700.000 đ

Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi

Trần Duy Thanh

700.000 đ

Lập trình Kotlin toàn tập

Trần Duy Thanh

700.000 đ

KHÓA HỌC CÙNG LĨNH VỰC

900.000 đ